Servicii

Asigurăm cadrul organizatoric legal pentru desfasurarea activitatii de prevenire și protecție ocupațională prin personal cu pregatire de nivel superior pentru organizarea activitatilor de prevenire si protectie in domeniul securitatii si sanatatii în muncă / protectia muncii si situatii de urgenta/aparare impotriva incendiilor prin modalitatile prevazute la art. 14 din Normele metodologice de aplicare a prevederilor Legii securitatii si sanatatii în munca nr. 319/2006 și prin modalitatile prevazute la art.1÷3, din Anexa CRITERIILE la Ordinul 106/2007 pentru aprobarea Criteriilor de stabilire a consiliilor locale şi operatorilor economici care au obligaţia de a angaja cel puţin un cadru tehnic sau personal de specialitate cu atribuţii în domeniul apărării împotriva incendiilor;

ACTIVITĂȚI DE PREVENIRE ȘI PROTECȚIE ÎN DOMENIUL SECURITĂŢII ŞI SĂNĂTĂŢII ÎN MUNCĂ( protecția muncii )

1.Identificarea pericolelor şi evaluarea riscurilor pentru fiecare componenta a sistemului de munca, respectiv executant, sarcina de munca, mijloace de munca/ echipamente de munca şi mediul de munca pe locuri de munca/posturi de lucru;

2.Elaborarea, îndeplinirea, monitorizarea şi actualizarea planului de prevenire şi protecţie;

3.Elaborarea de instrucţiuni proprii pentru completarea şi/sau aplicarea reglementărilor de securitate şi sănătate în muncă, ţinând seama de particularităţile activităţilor şi ale unităţii/întreprinderii, precum şi ale locurilor de muncă/posturilor de lucru, şi difuzarea acestora în întreprindere şi/sau unitate numai după ce au fost aprobate de către angajator;

4.Propunerea atribuţiilor şi raspunderilor în domeniul securităţii şi sănătăţii în munca, ce revin lucrătorilor, corespunzător funcţiilor exercitate, care se consemnează în fişa postului, cu aprobarea angajatorului;

5.Verificarea însuşirii şi aplicării de către toţi lucrătorii a măsurilor prevăzute în planul de prevenire şi protecţie, a instrucţiunilor proprii, precum şi a atribuţiilor şi responsabilităţilor ce le revin în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă stabilite prin fişa postului;

6.Întocmirea unui necesar de documentaţii cu caracter tehnic de informare şi instruire a lucrătorilor în domeniul securităţii şi sănătăţii în munca;

7.Elaborarea tematicii pentru toate fazele de instruire, stabilirea, în scris, a periodicităţii instruirii adecvate pentru fiecare loc de muncă în instrucţiunile proprii, asigurarea informării şi instruirii lucrătorilor în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă şi verificarea însuşirii şi aplicării de către lucrători a informaţiilor primite;

8.Elaborarea programului de instruire-testare la nivelul întreprinderii şi/sau unităţii;

9.Asigurarea întocmirii planului de acţiune în caz de pericol grav şi iminent, conform prevederilor art. 101-107, şi asigurarea ca toţi lucrătorii sa fie instruiti pentru aplicarea lui;

10.Evidenta zonelor cu risc ridicat şi specific prevăzute la art. 101-107;

11.Stabilirea zonelor care necesita semnalizare de securitate şi sănătate în munca, stabilirea tipului de semnalizare necesar şi amplasarea conform prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 971/2006 privind cerinţele minime pentru semnalizarea de securitate şi/sau sănătate la locul de munca;

12.Evidenta meseriilor şi a profesiilor prevăzute de legislaţia specifica, pentru care este necesară autorizarea exercitării lor;

13.Evidenta posturilor de lucru care necesita examene medicale suplimentare;

14.Evidenta posturilor de lucru care, la recomandarea medicului de medicina muncii, necesita testarea aptitudinilor şi/sau control psihologic periodic;

15.Monitorizarea functionarii sistemelor şi dispozitivelor de protecţie, a aparaturii de măsura şi control, precum şi a instalaţiilor de ventilare sau a altor instalaţii pentru controlul noxelor în mediul de munca;

16.Verificarea stării de funcţionare a sistemelor de alarmare, avertizare, semnalizare de urgenta, precum şi a sistemelor de siguranta;

17.Efectuarea controalelor interne la locurile de muncă, cu informarea, în scris, a angajatorului asupra deficienţelor constatate şi asupra măsurilor propuse pentru remedierea acestora;

18.Întocmirea rapoartelor şi/sau a listelor prevăzute de hotărârile Guvernului emise în temeiul art. 51 alin. (1) lit. b) din lege, inclusiv cele referitoare la azbest, vibratii, zgomot şi santiere temporare şi mobile;

19.Evidenta echipamentelor de munca şi urmărirea ca verificările periodice şi, dacă este cazul, incercarile periodice ale echipamentelor de munca sa fie efectuate de persoane competente, conform prevederilor din Hotărârea Guvernului nr. 1.146/2006 privind cerinţele minime de securitate şi sănătate pentru utilizarea în munca de către lucrători a echipamentelor de munca;

20.Identificarea echipamentelor individuale de protecţie necesare pentru posturile de lucru din întreprindere şi întocmirea necesarului de dotare a lucrătorilor cu echipament individual de protecţie, conform prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 1.048/2006 privind cerinţele minime de securitate şi sănătate pentru utilizarea de către lucrători a echipamentelor individuale de protecţie la locul de munca;

21.Urmărirea întreţinerii, manipulării şi depozitarii adecvate a echipamentelor individuale de protecţie şi a înlocuirii lor la termenele stabilite, precum şi în celelalte situaţii prevăzute de Hotărârea Guvernului nr. 1.048/2006;

22.Participarea la cercetarea evenimentelor conform competentelor prevăzute la art. 108-177;

23.Întocmirea evidentelor conform competentelor prevăzute la art. 108-177;

24.Elaborarea rapoartelor privind accidentele de munca suferite de lucrătorii din întreprindere şi/sau unitate, în conformitate cu prevederile art. 12 alin. (1) lit. D) din lege;

25.Urmărirea realizării măsurilor dispuse de către inspectorii de munca, cu prilejul vizitelor de control şi al cercetării evenimentelor;

26.Colaborarea cu lucrătorii şi/sau reprezentanţii lucrătorilor, serviciile externe de prevenire şi protecţie, medicul de medicina muncii, în vederea coordonării măsurilor de prevenire şi protecţie;

27.Colaborarea cu lucrătorii desemnaţi/serviciile interne/serviciile externe ai/ale altor angajatori, în situaţia în care mai mulţi angajatori isi desfăşoară activitatea în acelaşi loc de munca;

28.Urmărirea actualizării planului de avertizare, a planului de protecţie şi prevenire şi a planului de evacuare;

29.Propunerea de sancţiuni şi stimulente pentru lucrători, pe criteriul îndeplinirii obligaţiilor şi atribuţiilor în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă;

30.Propunerea de clauze privind securitatea şi sănătatea în munca la încheierea contractelor de prestări de servicii cu alţi angajatori, inclusiv la cele încheiate cu angajatori străini;

31.Întocmirea unui necesar de mijloace materiale pentru desfăşurarea acestor activităţi.

32.Evidenţa echipamentelor, zonarea corespunzătoare, asigurarea/urmărirea ca verificările şi/sau încercările periodice ale echipamentelor de muncă să fie efectuate la timp şi de către persoane competente ori alte activităţi necesare, potrivit prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 1.058/2006 privind cerinţele minime pentru îmbunătăţirea securităţii şi protecţia sănătăţii lucrătorilor care pot fi expuşi unui potenţial risc datorat atmosferelor explozive;

33.Alte activităţi necesare/specifice asigurării securităţii şi sănătăţii lucrătorilor la locul de muncă.

ACTIVITĂTI DE PREVENIRE ȘI PROTECȚIE ÎN DOMENIUL SITUAȚIILOR DE URGENȚĂ ( APĂRARE ÎMPOTRIVA INCENDIILOR/ PSI )

Activităţii desfășurate ca și cadru tehnic PSI privind apărarea împotriva incendiilor:

a)Efectuarea instructajului introductiv general în domeniul situaţiilor de urgenta a persoanelor angajate in munca;

b) Verificare anuala a nivelului de însuşire si cunoaştere a  lucrătorilor cu privire la problematica care a făcut obiectul instructajului periodic.

c)Consemnarea instructajului în domeniul Situaţiilor de Urgenţă în fisele individuale de instruire;

d) Intocmirea / actualizarea planului de evacuare;

Elaborare acte de autoritate privind apărarea împotriva incendiilor ce revin în sarcina administratorului operatorului economic/conducătorul instituţiei:

a) Dispoziţie privind stabilirea modului de organizare şi a responsabilităţilor privind apărarea împotriva incendiilor;

b) Instrucţiuni de apărare împotriva incendiilor şi atribuţii ale salariaţilor la locurile de muncă;

c) Dispoziţie privind reglementarea lucrului cu foc deschis şi a fumatului;

d) Dispoziţie privind organizarea instruirii personalului;

e) Dispoziţie de constituire a serviciului privat pentru situaţii de urgenţă ori contract/convenţie cu un alt serviciu privat pentru situaţii de urgenţă;

f) Dispoziţie de sistare a lucrărilor de construcţii/oprire a funcţionării ori utilizării construcţiilor/amenajărilor, în cazul anulării avizului/autorizaţiei de securitate la incendiu;

g) Reguli şi măsuri de apărare împotriva incendiilor la utilizarea, manipularea, transportul şi depozitarea substanţelor periculoase specifice produselor sale;

h) Convenţii/contracte cuprinzând răspunderile ce revin părţilor pe linia apărării împotriva incendiilor în cazul transmiterii temporare a dreptului de folosinţă asupra bunurilor imobile/antrepriză;

i) Dispoziţia de numire a cadrului tehnic sau a personalului de specialitate cu atribuţii în domeniul apărării împotriva incendiilor, conform legii;

j) Măsuri speciale de apărare împotriva incendiilor pentru perioadele caniculare sau secetoase.

SOLICITĂ ACUM O OFERTĂ PERSONALIZATĂ SPECIFICÂND:

-Domeniu de activitate.

-Număr de lucrători pe posturi de lucru(postul din CIM, conform COR).

-Activităti ce doriți a fi prestate atât SSM cât și SU/PSI sau doar SSM sau doar SU/PSI(pachet întreg, selecție din pachet sau activitati individuale).

Contactați-ne telefonic sau prin e-mail.

Telefon:0741 093 050.
E-mail1:cristalconsulting@yahoo.com
 
Program:
Luni-Vineri
09.00-17.00